Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Wednesday, December 22, 2004

چرا آيت الله منتظري رفراندوم را فتوا دادن و شرعي كردن


چرا آيت الله منتظري رفراندوم را فتوا دادن و شرعي كردن
در بعضي از نوشتار عليه اقاي منتظري بر اين شدم كه جوابي داده باشم كه حق و حقيقت ناديده گرفته نشود. از سايت بي بي سي انتظار نداشتم كه نوشتار بنده را اينگونه خلاصه و بدون ذكر منبع منتشر كنند و شايد اين باعث بعضي نوشتارعليه شيخ منتظري شده است.
حال اين نوشتار را نيز براي سايت بي بي سي مي فرستم و اگر عدالتي در كار باشد اين را منتشر مي كنند. البته شايد سايت بي بي سي مصلحت انديشي كرده باشد و نخواسته است اسم بنده در اين سايت منتشر كند ولي بايد به سايت بي بي سي بگويم كه هيچ اشكالي درآن نيست و مي توانند منتشر كنند.
اقاي منتظري دنبال پاسداري از جايگاه خويش نيست و اگر دنبال اين مسائل و مانند ديگران قدرت طلب بود امروز مقام اول مملكت بود و عليه ظلم نظام سكوت مي كردند. اگر من و شما در جايگاه ايشان بوديم باور بفرماييد سكوت مي كرديم و براي مقام و قدرت خود حرفي نمي زديم. ايشان زندگي و شخصيت خود را هميشه براي مطلب حق و چيزي كه خود اسلام مي داند فدا كرده است و اگر شخصي غير از اين بگويد فكر مي كنم به اقاي منتظري ظلم كرده است. از نوشتار بي بي سي اينچنين تصور مي شود كه به دانشجويان جوابي نداده است. واقعيت غير از اين است. اگر به نوع سئوال بنده و نامه هاي ديگر و جواب اقاي منتظري توجه شود مي بينيم كه اينچنين نيست. بنده حتي در زمان حصر با ايشان مكاتباتي داشتم كه در سايت گويا و سايت هاي ديگر خبري آنرا مي توان مطالعه كرد. ايشان قبل از طرح سايت رفراندم، نوشتند كه بايد رفراندم انجام شود. سخنان اقاي منتظري در مورد رفراندم بسيار شفاف است. ايشان شايد با طرح تغيير قانون اساسي سخني نگفته باشد ولي هميشه طرفدار رفراندم بوده است و مي گويد نسل حاضر مي توانند هرگونه كه بخواهند انتخاب كنند و ايشان تذكر مي دهد كه مطمئن هستند كه مردم عليه اسلام قدمي برنمي دارند. ايشان هميشه به جامعه و اعتقادات جامعه ايمان داشته است. ايشان يادم هست كه نوشتند كه اكثريت با روش حكومت موافق نيستند و اين علت خواسته رفراندوم اقاي منتظري است. بنده در مقامي نيستم كه بخواهم از ايشان طرفداري كنم ولي حداقل بايد با عدالت قضاوت بشود. فكر نمي كنم كسي مانند ايشان را مردمي تر در شخصيت هاي ايران بتوانيد پيدا كنيد. ايشان براي حفظ مقام و براي قدرت با اين سن بالا، تلاشي نكرده است و نخواهد كرد. اگر دنبال مقام بود همگي مي دانيم روش ديگري را پيش مي گرفت. حتي كتاب هايي كه نوشته شده است، ايشان ننوشتند و فقط درخواست دوستان را پذيرفتند و ديگران نوشتند و سخنان را ضبط كردند. در مورد حتي فشار حصر ايشان سكوت مي كردند و مجبور بوديم نامه به ايشان بنويسيم تا سخني گفته باشد. نمي دانيد چقدر مشكل است ايشان را به سخنراني بكشيم، زيرا براي خود هيچ قدمي بر نمي دارد و فقط دوستان هستند كه از وي طرفداري مي كنند. اگر شخصي ديگر بود، دنيا را بهم مي زد و سكوت نمي كرد. مقام دوم مملكت را اينچنين ترور شخصيتي كردند و ايشان باز سكوت كرد و فقط مي خواستند جلوي ظلم به مردم را بگيرند.
ايشان نيز با مسائلي زيادي مخالف است، حتي در مورد ولايت فقيه مطلق ايشان ايستادگي كردند و زماني كه اعدام ها صورت مي گرفت ايشان عليه روش نظام مبارزه كردند و در هنگام حصر نيز تماس خود را با مردم قطع نكردند. دوستاني كه سخنان ناحق را به ايشان نسبت مي دهند بدانند كه بنده در وبلاگ نوشتار زيادي دارم و اقاي منتظري تا آنجا كه اطلاع دارم نوشتار بنده را مي خوانند. نوشتار چرا آخوند و ايت الله ضد اسلام هستند بطور شفاف بيان كردم و دوستاني كه با آنها ارتباط دارم هيچ انتقادي نكردند. انتقاد از خط فكري دستگاه روحانيت كردم و اعتقاد دارم كه اسلام را وارونه به مردم معرفي مي كنند و بايد جلوي آنرا گرفت. حتي لباس روحاني را اسلامي نمي دانم و حق ويژه براي آنها قائل نيستم. ولي باز با اين حال ايشان هميشه جواب نامه ها را مي دهند.
جرا هنگامي كه يك شخصيت بزرگ در ايران طرفداري از رفراندم مي كند بايد افرادي آنرا به نوعي تخريب كنند. نوشتار ايشان بجاييكه مورد نكوهش قرار بگيرد بيشتر مورد نقد و تهمت قرار مي گيرد. قول مي دهم ايشان دنبال قدرت و مقام نيستند و اگر كسي نداند بنده مي دانم كه در نوشتار كثيري ايشان به رفراندم اشاره كردند. بنده يادم هست كه يك سال پيش كه نوشتار چرا با نسل جديد استبداد غير ممكن است را مي نوشتم و سخنان آقاي منتظري در ذهنم نقش بست و در آن نوشتار نيز خواستار رفراندوم شدم. باور بفرماييد كه سخنان اقاي منتظري و درخواست ايشان براي همه پرسي مرا به اين نوع فكر هدايت كرد. در آن زمان هيچ شخصيت در ايران حتي نامي از رفراندوم نمي برد و فقط جناح هاي مخالف نظام نام رفراندوم را بيان مي كردند. ايشان حداقل به بنده اين توانايي را بخشيد. اگر از كميته رفراندوم نيز سئوال كنيد، فكر مي كنم آنها نيز بيان كنند كه تنها صداي رفراندم در ايران اقاي منتظري بوده است. امروز نيز در واقع همان آقاي منتظري است كه من چند سال پيش مي شناسم و هنوز اعتقاد دارم دنبال مقام و سمتي نيستند. بنده خود از ايشان انتقاد دارم كه چرا كمي دنبال قدرت و رهبري مردم نمي روند ولي ايشان تشخيص ديگري دارد. هنگامي كه از حصر ازاد شدند بنده در سايت گويا نوشتم كه رهبر اصلي اصلاحات ازاد شد و سعي و تلاش كردم كه ايشان وارد ميدان بشوند. تا امروز ايشان از قدرت فاصله گرفته اند و فقط بنا بر تكليف ضرورت سخناني را بيان مي كنند. فقط تنها خواسته بنده اين است كه با ديدگاه عدالت نقد كنيم و واقعيت را در نظر بگيريم. تنها شخصيت در داخل ايران كه نداي رفراندم داد اقاي منتظري بوده است. سخناني كه ايشان دنبال مطرح كردن خود اين استفتا را جواب داده است ظلمي آشكارا است و اگر كسي با ايشان تماس نمي گرفت شايد امروز هم سخني بيان نمي كردند. ايشان هميشه پاسخگو بوده است .

11 Comments:

 • At 12:01 am, Anonymous Anonymous said…

  آقاي منتظري مانند اقاي رفسنجاني و مكارم شيرازي نيست كه براي قدرت طلبي و حفظ قدرت براي نظام سخن بگويد

   
 • At 1:38 am, Anonymous Anonymous said…

  سخنان بهنود در بي بي سي و سايت رفراندوم خيلي خواندني است
  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/12/041221_mj-mb-montazeri-referendum.shtml

  و

  http://www.60000000.com/news/archives/2004/12/uoeoeuoe_oeuuuo_2.html

   
 • At 12:48 pm, Anonymous Anonymous said…

  من تصديق مي كنم كه اگر ايشان مي خواست به هر قيمتي به قدرت برسد مي توانست .. بلكه ديد قدرت در برابر ايشان زانو زد..

   
 • At 2:06 pm, Anonymous Anonymous said…

  من نيز تاييد مي كنم كه ايت الله منتظري براي زندانيان و مردم هميشه كوشش كرده است

   
 • At 2:39 pm, Blogger hosseein said…

  اولين نامه كه بي بي سي گفته است كه آقاي منتظري جواب نداده است را بزودي منتشر خواهم كرد تا ثابت بشود ايشان جواب داده است

   
 • At 11:10 pm, Blogger douranegozar2 said…

  https://proxify.com/p/011110A0000110/http/mag.gooya.com/politics/archives/020913.php
  فتوا? آ?ت الله منتظر? مشخص هستش . انصافا ا?ن بار رو د?گه دار?د تند م?ر?د . اقا م?گه من مخالفم . عقل هم م?گه بابا رفراندوم به ا?ن سادگ?ها ن?ست . بدون سنجش جوانب و مسائل عمل? تو عالم تئور? حرف زدن درد? رو دوا نم?کنه . رفراندوم خوبه امام نه الان . ا?شالله در ا?ن مورد ب?شتر در خدمت خواهم بود

   
 • At 12:28 am, Blogger hosseein said…

  پيشنهاد به كميته رفراندوم، نماينده اقاي منتظري دركميته رفراندوم قرار بگيرد.
  چند سال پيش شاهد پيشنهاد رفراندوم ايت الله منتظري در پاسخ به دادنامه خانم مهرانگيزكار بوديم و بنظر مي رسد كه اين پيشنهاد دارد عملي مي شود. براي همين از شما تقاضا داريم كه به اين عمل رفراندوم مشروعيت ببخشيد كه مردم همگي بدانند كه اين عمل هم مقبوليت دارد و هم مشروعيت. پيشنهاد مي شود كه آيت الله منتظري يك يا چند نماينده از طرف خود انتخاب كند و آنها نيز در اين كميته شروع بكار كنند تا هماهنگي كامل بوجود ايد. اگر احزاب داخلي نيز بخواهند يك نماينده در اين كميته مي توانند انتخاب كنند. اگر با مقبوليت بزرگترين شخصيت مذهبي كشور و حتي چند نماينده از چند حزب در اين كميته شركت كنند، باور من اين است كه براي پيشبرد اين رفراندوم براي ملت ايران موفق خواهيم بود. بنظر مي رسد مجاهدين انقلاب اسلامي، جبهه مشاركت و ملي مذهبيان نيز بتوانند نماينده خود را در اين كميته قرار بدهند. اگر نيروهاي خارجي و دولتهاي خارجي در امر نقشي نداشته باشند مقبوليت بين مردم افزايش پيدا مي كند. تنها درخواست ما اين است كه هم مقبوليت و هم مشروعيت در اين پيشنهاد رفراندوم مورد برسي مجدد قرار بگيرد

   
 • At 6:55 am, Anonymous Anonymous said…

  مخالفت آيت الله منتظر? با طرح شمار? از فعالان سياس? و دانشجويان ايران? برا? برگزار? همه پرس?، بي بي سي

   
 • At 8:35 am, Anonymous Anonymous said…

  نفهميدم چرا اين آقاي منتظري يبار كه مشخص است در مورد سايت رفراندوم سئوال شده است، موافقت مي كند و آنرا حق مردم بيان مي كند، بعد فرزند وي مي گويد ايشان مخالف با رفراندوم است؟ اگر طرح رفراندوم را در جواب به دادنامه مهرانگيز كار داده است لطفا آدرس بدهيد تا بخوانم. بهنود هم گول آقاي منتظري را خورد

   
 • At 10:38 am, Anonymous Anonymous said…

  سلام دوستان . بس?ار ما?ل بودم به گوشه ا? از رادمرد?ها? ا?ن بزرگمرد تار?خ معاصر و مرجع بزرگ ش?ع?ان جهان اشاره کنم که اطم?نان دارم بر بس?ار? از علاقمندان ا?ن آب و خاک پوش?ده است و ا?مان دارم اشاره به آن باعث افزا?ش ارادت هواخواهان راست?ن آزاد? ملت ا?ران و سربلند? د?ن مب?ن اسلام به معظم له خواهد بود ل?کن معذورم که م?دانم ا?شان رضا?ت بر ا?ن امر ندارندو به دل?ل شائبه ر?ا مجوز ب?ان صادر نخواهند کرد و چون ا?نجانب شرعا مجوز اعلام ندارم فقط دوستان را اشارت م?کنم حول مسائل استاد محمد منتظر? و شهادت ا?شان و موضع گ?ر?ها? حضرت آ?ت الله در آنزمان ب?شتر تحق?ق و تفحص کنند تا ذره ا? از اوج مظلوم?ت و ا?ثار ا?ن مرد بزرگ و آزاده تار?خ معاصر ا?ران را در?ابند و باور کنند نادر و بلکه نا?ابند امثال حس?نعل? منتظر? در کل ادوار تار?خ ا?ن ملت

   
 • At 1:07 pm, Anonymous Anonymous said…

  كيهان و بي بي سي ميگويند منتظري مخالف ولي خودش مي گويد موافق است بلاخره چي شد مخالف يا موافق

   

Post a Comment

<< Home