Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Friday, December 24, 2004

بايد جلوي فحاشي ايت الله را گرفت


بايد جلوي فحاشي ايت الله را به مردم گرفت
اكثر رساله هاي احكام يا همان توضيح المسائل در صفحه اول در اولين احكام به مردم فحاشي مي كنند. مردم را جاهل و نادان خطاب مي كنند. آيا واقعا در ديدگاه يك ايت الله مردم جاهل و نادان هستند؟ علت اين جهالت را ندانستن احكام فقهي مي دانند. فكر مي كنند علم و دانا بودن فقط بستگي به دانش علم فقه دارد. اگر تمام علوم دنيا را انسان ياد بگيرد ولي علم فقه را بلد نباشد هنوز بعنوان نفهم و نادان بايد خطاب بشود. حق ويژه دانش نمي تواند فقط دانستن احكام غسل و وضو باشد. چرا بايد يك دكتر يا مهندس در ديدگاه حضرات هميشه جاهل خطاب بشود؟ اگر فرض را بر آن بگيريم كه ندانستن يك علوم خاص، انسان را در مقام جهالت قرار مي دهد، پس حضرات نيز هميشه خود جاهل هستند زيرا همه علوم را بلد نيستند
براي اثبات اين سخن جمله ايي كه در اكثر رساله احكام نوشته شده است بيان مي كنم. مراجعه كننده به فقيه، حكم مراجعه جاهل به عالم دارد. ايشان كتبا به مردم فحاشي مي كند و مي گويد هر شخصي كه از من سئوالي بكند، در نتيجه جاهل و نادان است. راه سومي نيز براي مردم قرار نمي دهند، يا بايد فقيه باشيد يا بايد از فقيه تقليد كنيد. اگر از فقيه تقليد كرديد، در اين صورت جاهل و نادان هستيد. شكي نيست كه جهالت بعنوان يك صفت بد و فحاشي محسوب مي شود. دليل از قران نيز مي شود آورد، اعوذ بلله ان اكون من الجاهلين. يعني به خدا پناه مي برم كه از جاهلان باشم. برپايي نظريه ولايت فقيه همين نظريه مردم ستيزي است. ولايت دانا بر مردم جاهل. حق ويژه ايت الله براي نفر اول مملكت قرار گرفتن دانستن فقط علوم فقه است. اگر شرط ايت الله عدالت است با همين يك خط فحاشي به مردم از عدالت خارج مي شوند. تمام افرادي كه از كسي تقليد مي كنند اول به رساله او مراجعه كنند و بدانند ديدگاه و نظر وي چيست و چگونه مردم را قضاوت مي كند. ايا اين فحاشي از اصول علم فقه در اسلام است؟

10 Comments:

 • At 9:19 pm, Anonymous Anonymous said…

  گو?ند که آزموده را آزمودن خطاست،خب اگر ا?ن گفته درست است؟چرا ما ا?ران?ان نم?خواه?م ا?ن ب?مار? کشنده و دشمن اصل? را پس از 14 قرن بشناس?م و بشناسان?م؟چرا علّت را نم?ب?ن?م و امّا و اگر م?کن?م؟ما چه خ?ر? از ا?ن مجر?ان مفتخور پر ادّعا د?ده ا?م؟ا?نها همه را مانند زنبور و مورچه ها? کارگر م?ب?نند و باور دارند ،?ا ا?نکه تلق?ن م?کنند که همه عوام (ب? سواد)هستند و آنها عالم و دانشمندـ
  تا بستر رشد ا?ن انگلها? موذ? و خطرناک جامعهء ا?ران که همانا "اسلام " عز?ز است مورد نقد قرار نگ?رد؛و ما مردم -دست از توج?ه اسلام بر ندار?م و زره ?ا سپر ا?ن "آ?ت الله ها? درنده" را که ن?ز همان "اسلام خ?ل? بس?ار ز?اد گرام?" هست ندر?م و اسلام را آنچه که در حق?قت هست نپندار?م-هم?شه ا?ن وضع را خواه?م داشت.ما هم?شه خواسته ا?م اسلام را بزک کن?م!و هم?شه گفته ا?م که انشاالله که بز است!!
  مرگ ?کبار،ش?ون هم ?کبار!گرچه تعصّب کور آنقدر در م?ان برخ? ژرف است که به ا?ن آسان? ا?ن را نخواهند پذ?رفت که ر?شهءکار در توج?ه اسلام(مذهب واردات?)است.

   
 • At 9:19 pm, Anonymous Anonymous said…

  گو?ند که آزموده را آزمودن خطاست،خب اگر ا?ن گفته درست است؟چرا ما ا?ران?ان نم?خواه?م ا?ن ب?مار? کشنده و دشمن اصل? را پس از 14 قرن بشناس?م و بشناسان?م؟چرا علّت را نم?ب?ن?م و امّا و اگر م?کن?م؟ما چه خ?ر? از ا?ن مجر?ان مفتخور پر ادّعا د?ده ا?م؟ا?نها همه را مانند زنبور و مورچه ها? کارگر م?ب?نند و باور دارند ،?ا ا?نکه تلق?ن م?کنند که همه عوام (ب? سواد)هستند و آنها عالم و دانشمندـ
  تا بستر رشد ا?ن انگلها? موذ? و خطرناک جامعهء ا?ران که همانا "اسلام " عز?ز است مورد نقد قرار نگ?رد؛و ما مردم -دست از توج?ه اسلام بر ندار?م و زره ?ا سپر ا?ن "آ?ت الله ها? درنده" را که ن?ز همان "اسلام خ?ل? بس?ار ز?اد گرام?" هست ندر?م و اسلام را آنچه که در حق?قت هست نپندار?م-هم?شه ا?ن وضع را خواه?م داشت.ما هم?شه خواسته ا?م اسلام را بزک کن?م!و هم?شه گفته ا?م که انشاالله که بز است!!
  مرگ ?کبار،ش?ون هم ?کبار!گرچه تعصّب کور آنقدر در م?ان برخ? ژرف است که به ا?ن آسان? ا?ن را نخواهند پذ?رفت که ر?شهءکار در توج?ه اسلام(مذهب واردات?)است.

   
 • At 10:50 am, Anonymous Anonymous said…

  اينها كه خود را فقيه مي دانند تمام اعتقادان مردم را تخريب كردند بعد مي خواهند مردم را هدايت كنند؟ خدا به داد مردم ايران برسد

   
 • At 2:58 pm, Anonymous Anonymous said…

  اقاي خداداد شما هم همدست آخوندها هستيد نوشتار شما در سايت وب نوشت موجود است
  http://www.webneveshteha.com/media.asp?id=-1083329093

  جوابي داريد بدهيد

   
 • At 4:31 pm, Blogger hosseein said…

  جوك نوشتيد؟ بايد اين طنزها را هم شنيد

   
 • At 1:49 pm, Anonymous Anonymous said…

  man bA nazar-e AyatollAh-hA kAmelan movAfegham. kasi keh hanooz nafahmideh eslAm chiz-e mozakhrafi ast, va be arAjif-e in Akhoond-hA tavajjoh mikonad, vAghe-an ham jAhel ast.

   
 • At 2:20 pm, Anonymous Anonymous said…

  اسلام دين خوبي است ولي اين ايت الله اسلام را بلد نيستند

   
 • At 10:21 am, Anonymous Anonymous said…

  درود
  من مطلب? را برا? وبلاگ شما فرستاده ام ؛ول? همهء حروف "?" بصورت "؟" نوشته شده.که خواندن مطلب را مشکل م?کند. لطفاّ در ا?نمورد ؛کار? انجام ده?د! سپاسگزارم.
  رضا ا?ران?

   
 • At 11:10 am, Blogger hosseein said…

  از نوشتار شما تشكر مي كنم. اگر مي توانيد در قسمت سمت راست در زير جديدترين نوشتار، قسمتي است كه نوشته شده. ميتوانيد نظر خود را اينجا بنويسيد. لطفا آنجا نظر خود را بنويسيد تا كامنت را در اينده نزديك درست كنم. خيلي ببخشيد ولي مشكل حرف فارسي هنوز در وبلاگ دارم
  حسين خداداد

   
 • At 12:24 pm, Anonymous Anonymous said…

  بايد جلوي فحاشي را گرفت. چرا مردم را نادان مي دانند، چون خود نادان هستند

   

Post a Comment

<< Home