Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Thursday, December 30, 2004

از بركت روزنامه كيهان، همگي ضد انقلاب شديم


از بركت روزنامه كيهان، همگي ضد انقلاب شديم


اين را كاملا جدي مي گويم كه بايد از كيهان تشكر كرد. اگر كيهان نبود، بنده هيچ وقت دست به قلم نمي بردم. يادم هست سه سال گذشته اولين نوشتار بنده انتقاد شديد به كيهان بود. هر وقت در سايت كيهان مي رفتم و روزنامه مي خواندم، بشدت خشمگين مي شدم. مرا از كليشه هاي معمولي و صدا و سيما خارج كرد. مرا از شعارهاي بي اساس نجات داد. كيهان باعث شد كه بنده با ولايت فقيه مطلق مخالفت شديد كنم. از سايت گويا خوشم مي آيد چون تا به امروز نوشتار كيهان را منتشر مي كند. احساس عجيبي انسان پيدا مي كند و تازه مي فهمد كه استبداد و زورگويي چه معنايي دارد. مي توانم قسم بخورم كه اگر كيهان نبود، بنده هنوز در خواب غفلت بودم. شدت تفكر اقاي خامنه اي در كيهان مجسم مي گردد. اگر توجه داشته باشيد اقليتي كه با زورگويي و اجبار اسلام را مي شناسند از حسين شريعتمداري تقليد مي كنند. رهبر اصلي جريان اقاي خامنه اي در كيهان يافته مي شود. معيار باطل فقط بوسيله كيهان مشخص مي شود. تمام روشنفكري و حركت بجلو از مبارزه با تفكر كيهان آغاز مي شود. هنگامي كه فكر مي كنم كه هشت سال پيش نوشتار كيهان براي بنده حجت بود، از خودم بدم مي آيد. فكر كنم اگر تمام نويسندگان عليه خط فكري محافظه كاران مي نوشتند، نه باور مي كردم و نه آنرا مطالعه مي كردم ولي به بركت كيهان يكجا براي بنده ثابت كرد كه چقدر اين نظام اقاي خامنه اي خبيث و حيله گر است.
دشمنان انقلاب دوست دارند هر روز مدير روزنامه ياداشت روز بنويسد و مانند هميشه بگويد تمام نوشتار وي مورد تاييد خامنه اي است.
خدا اين كيهان را همچنين براي ما نگهدارد تا هر روز ناراحتي و خشم مردم افزايش پيدا كند. افتخار مي كنم كه مدير اين روزنامه، نماينده ولايت فقيه مطلق است. اگر كيهان نبود، بنده هنوز دنبال اسلام خشونت و استبداد بودم. اگر كيهان نبود زندانيان سياسي را عناصر آمريكايي مي دانستم. كيهان كاري كرد كه تمام ارزشهاي نظام زير سئوال برود. كيهان نه فقط خط دهند اصلي در كشور و رييس قوه قضاييه و وزارت اطلاعات است بلكه تمام تفكر آقاي خامنه اي در كيهان منعكس شده است. مانند مواد مخدر، گروه هاي فشار و انصار از كيهان نيرو مي گيرند. هر وقت گاهي شخصي فحاشي مي كند، بنده ناراحت مي شوم و به فكر مي روم كه ايا بهتر نيست سكوت كنم و از سياست فاصله بگيرم؟ بعد در سايت گويا ياداشت روز كيهان را مي خوانم و بعد از خواندن آن دوباره نيرو مي گيرم و درك مي كنم كه نوشتار چقدر مهم است. نوشتار عنكوبت باعث شد، تمام وبلاگها بيشتر به كار خود اهميت بدهند. هرجا كيهان دست كوبيدن را بلند مي كند، آنجا مركز قلب مردم قرار مي گيرد. اتحادي كه بين تمام گرايشهاي گوناگون بوجود آمده است از بركت همين كيهان است. تمام نويسندگان، متفكران، هنرمندان و سياستمداران را يك عنصر منحرف و دشمن مي خواند. آقايان منتظري، كديور، سروش، ابطحي، گنجي، اشكوري، باقي، قابل، بهنود، راشدان و... را نام نشاني داد و محبوب مردم قرار داد. توصيه مي كنم هر شخصي كه مي خواهد جايگاه عظيمي بين مردم ايران پيدا كند به كيهان پول بدهد تا از وي بد بنويسد.
اگر كيهان با همين روش ادامه كار بدهد، مطمئن هستم دوم خرداد جديدي بوجود مي ايد. ولي اين بار ديگر ذوب شده خامنه اي در بين آنها نخواهد بود. اين حركت، خيلي قويتر و با ارزشتر از دوم خرداد خواهد بود. اينده ثابت خواهد كرد كه اين حركت چگونه تمام نظام را به لرزه در مي آورد. اگر كيهان عقل سالم داشت، درك مي كرد كه محافظه كاران و تفكر انان زير خاك سپرده شده است. ولي بايد آفرين بر اين لجاجت گفت كه در زير خاك هم صدا مي كند و مي گويد همه مردم طرفدار كيهان هستند. اگر تمام جهان مي خواستند چهره آقاي خامنه اي را در عموم تخريب كنند، نمي توانستند حتي يك درصد پيروزي كيهان را در اين كار بدست اورند. فحاشي كيهان به هاشمي رفسنجاني و اغاز كار اقاي حسين شريعتمداري باعث نابودي تمام تفكر وفاداربه نظام شد. اگر كيهان نبود، اقاي رفسنجاني براي كانديد شدن اقاي خاتمي قدمي برنمي داشت. اگر كيهان نبود روز دانشجو امسال، دانشجويان به خاتمي فحاشي نمي كردند. اگر كيهان نبود تمام خانواده ها هنوز در خواب غفلت بودند و نظام را اسلامي مي دانستند.
تمام روحانيت هنگامي كه با مردم سخن مي گويند، تاكيد مي كنند كه ما از افرادي هستيم كه ديد باز داريم. يعني خود آخوندها نيز جرات نمي كنند در بين مردم از كيهان دفاع كنند. اگر در زندان اقاي مدير روزنامه كيهان يك فرد را شكنجه مي داد و او را مخالف و دشمن نظام قرار مي داد، امروز روزنامه كيهان تمام مردم ايران و آزاديخواهان جهان را شكنجه روحي مي دهد و همه را مخالف نظام قرار مي دهد. كيهان موفق شد نه فقط تفكر محافظه كاران را نابود كند بلكه حتي مردم را عليه اصلاح طلبها بسيج كند. هنگامي كه حجاريان آن نوشتار مضحك را نوشتند و تير آخر را به اصلاحات زدند، همگي گفتند فكر كرديم ياداشت روز كيهان آنرا نوشته بود! تمام ضد انقلاب ها بايد جايزه به كيهان بدهند كه اين همه مردم را شكنجه مي دهد و فداكاران انقلاب را اينگونه دشمن قرار مي دهد. نفوذ تفكر كيهان در رييس جمهور و اصلاحات آنها را به نابودي كشاند. هر حكومتي كه بعدا تاسيس بشود حتما مجسمه حسين شريعتمداري را در ميداني قرار مي دهد و مي نويسد اين بود بزرگترين شكنجگرتاريخ ايران و اين شخص باعث نابودي نظام گشت. در پايان فقط يك پيام به سردبير روزنامه كيهان دارم كه بنويس، كه با هر كلمه تو صندلي پادشاهي خامنه اي سقوط مي كند، پس بازهم بنويس..
يه زماني مملكت زير فشار زورگويي سلطنت بود، بعد انقلاب كرديم و زير زورگويي راديكالهاي اسلامي قرار گرفتيم. اينها مانند سلطنت طلب ها و كمونيستها بيشتر از همه سرصدا مي كنند چون مي دانند با انتخابات ازاد و مردمي نمي توانند حاكم بشوند. كيهان مانند كمونيستها و سلطنت طلب ها دوست دارد قدرت از بالا به مردم ديكته بكند. بنظر بنده آينده ايران به حاكميت گروه هاي ملي مذهبي و جمهوري خواه منجر مي شود. كسي مخالف جمهوريت نيست و عذابي كه داريم اين است كه جمهوريت در نظام بكلي نابود شده است. گروه دين ستيز و لامذهب هم نمي خواهيم. ولي نمي خواهيم دين ابزار زورگويي قرار بگيرد و آخوندها حق ويژه حاكميت را بدست بگيرند. ايا روزي مي رسد كه دين از نهاد قدرت خارج بشود و حاكميت واقعا جمهوري باشد. گرايش بنده مخالف گروه هاي ديكته گر است. اسلام را دوست دارم ولي ديني كه مخالف اجبار و زورگويي باشد و نقش فردي در اجتماع بازي كند و ابزار قدرت نشود. البته براي تمام گروه ها و احزاب حق شركت قائل هستم و همگي بايد در تمام انتخابات شركت كنند. اين فقط نظر شخصي بنده است و تا بحال كسي دقيقا نمي داند مردم ايران دنبال چه هدفي هستند. اگر عقيده دارم مردم ايران دنبال جمهوري هستند و اسلام فردي را دنبال مي كنند به اين دليل است كه مي بينم در جوانان شريعتي، مصدق و بازرگان در دل مردم قرار گرفته است. بلاخره هر گروه و حزبي به قدرت برسد باز حسين شريعتمداري نباشد. بايد يك روزي ايران بتواند از زورگويان قدرتمدار راحت بشود. تا فضاي سياسي باز مي شود گروه هاي زورگو وارد ميدان مي شوند. افراد وطن فروش و لامذهب نمي خواهيم. نه كمونيست جوابگوي جامعه ايران است و نه سلطنت طلب و نه گروه هاي تروريستي. حالا اگر از كيهان راحت بشويم بدانيد كه باز گول زورگويان ديگر را نمي خوريم
حسين خداداد

5 Comments:

 • At 7:35 pm, Anonymous Anonymous said…

  عالي نوشتي ولي كلي دشمن براي خودت درست كردي

   
 • At 7:50 pm, Anonymous Anonymous said…

  jomhori bedon eslam ayandeye iran ast. Quran hamishe zorgoii va ejbari ast. jomhori bedone eslam

   
 • At 10:04 am, Blogger hosseein said…

  زينب ايماني، دختر ايراني كه به خاطر حجاب در فرانسه از تحصيل محروم شد
  خانم ايماني كه مادر زينب است فرانسوي است وپدر وي ايراني است. پدر زينب كتبا از رفتار سفارت جمهوري اسلامي شكايت كرده است و بي توجهي اقايان را بيان كرده است. براي جمهوري اسلامي زينب حتي با اينكه شناسنامه ايراني و پاسپورت ايراني دارد ولي هنوز او را به عنوان يك ايراني نمي شناسند. با اينكه حتي روزنامه كيهان براي طرفداري از زينب مطالبي نوشت ولي در مملكتي كه حتي اگر پدر و مادر هم ايراني باشند و ساكن ايران نيز باشند اهميتي قائل نيستند، چگونه مي توان انتظار داشت كوچكترين توجهي به زينب بشود؟
  بنده به دولت فرانسه اعتراض دارم و دوست دارم ايرانيان نيز در اين اعتراض شركت كنند. اگر چه در خارج از ايران حق يك دختر ايراني پايمال شده است و در ايران نيز حقوق دختران ايراني پايمال مي شود ولي بايد براي حق ايستادگي كرد. افراد نادان و متحجر و گاهي اكثر روحانيت به خانم ايماني تذكر داده اند كه مكان زندگي خود را تغيير بدهد و به كشور ديگري سفر كند. از اين سخن و فتواي اقايان بسيار خشمگين شدم و مجبور شدم چند نامه براي اقايان بنويسم و بگويم اگر ظلمي به انسان صورت بگيرد و فقط بايد محل زندگي را تغيير بدهيم كه ايران خالي مي شود و همه از ايران مهاجرت بايد بكنند.
  حجاب اجباري ظلم است و كشف حجاب نيز ظلم ديگري است. در دنيايي زندگي مي كنيم كه حكومتها و قدرتمداران مي خواهند نوع پوشش را براي مردم ديكته كنند. يكي با نام اسلام آنرا اجباري مي كند، ديگري با نام لائيك آنرا اجباري برمي دارد. ايا حق مسكن و پوشش از حقوق اوليه انسان نيست؟ از همه هموطنان خواهش مي كنم براي ازادي و انتخاب در پوشش كوشش كنند كه قدرتمندان با نام دين و يا غير دين اجبار در پوشش بوجود نياورند. در ايران حتي اهل كتاب به اجبار بايد پوشش اسلامي داشته باشند و ايران موفق شده است اين اجبار را قانوني و حكومتي قرار بدهد. در كشورهاي غرب به تقليد از ايران حجاب را دارند ممنوع مي كنند و آنرا قانوني و حق اگثريت بر اقليت قرار مي دهند. بايد براي حقوق اوليه مردم اعتراض كرد و جهان را از اين نوع اجبار ازاد سازيم

   
 • At 12:25 pm, Anonymous Anonymous said…

  با سلام
  شما بس?ار ز?با تحل?ل کرد?د و لطف کرده و ما را هم به تارنما? خو?ش اضافه نمود?د
  انشالله شا?ستگ? ا?ن بزرگوار? شما را داشته باش?م
  موفق و در پناه خدا باش?د
  سازمان انجمنها? اسلام? خ?زش سُرخ ا?ران

   
 • At 12:32 pm, Blogger hosseein said…

  با عرض سلام و احترام به انجمنهاي اسلامي خيزش سرخ. نام شما براي ههه ما افتخار آفرين است و بنده بايد از شما تشكر كنم كه اجازه داديد لينك به سايت شما بدهم. موفق و پيروز باشيد

   

Post a Comment

<< Home